Veckovis presentation av akut luftvägsinfektion 

Varje vecka besvarar Hälsorapports deltagare en enkät med frågor om de har insjuknat föregående vecka och i så fall med vilka symptom samt allvarlighet på dessa. Genom de veckovisa enkäterna mäts sjukligheten hos personer oberoende av om de behöver uppsöka läkare eller vad sjukdomen orsakats av. Svaren från Hälsorapport analyseras tillsammans med annan information för att uppskatta ett resultat som om hela Sveriges befolkning hade svarat. 

Varje vecka presenteras resultaten över andelen av Sveriges befolkning som uppskattas ha blivit sjuka i en akut luftvägsinfektion under föregående vecka. Akut luftvägsinfektion definieras som något av följande symtom: snuva, halsont, andningssvårigheter eller hosta. Många virus orsakar akut luftvägsinfektion vilket betyder att förekomsten av luftvägssymtom inte enbart speglar smittspridningen av covid-19. 

Resultaten presenteras med två veckors eftersläpning eftersom rapporteringen av symtom sker efter aktuell rapporteringsvecka har avslutats och sedan analyseras veckan därpå. Läs mer i beskrivning av datakällor för övervakning av covid-19.


Vecka 46 2023

Analysen visar att 9 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha blivit sjuka i en akut luftvägsinfektion under veckan, se figuren nedan. 

Figur. Skattad andel av Sveriges befolkning med akut luftvägsinfektion per vecka, beräknat från rapportering i Hälsorapport. Det 95-procentiga konfidensintervallet visas i grått.*  


*Under sommarveckorna vecka 25-32 2023 skickades inte veckoenkäten ut, därför finns ingen linje för de veckorna. 
 
En viss slumpmässig variation i andelen som blivit sjuka är förväntad, vilket illustreras med de grå vertikala linjerna som markerar det 95-procentiga konfidensintervallet för varje veckas estimat.