Resultat oktober 2019

Resultat från Hälsorapports oktoberenkät om miljöhälsa del 2

 

Tack till alla er som besvarat oktoberberenkäten! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring 4 480 deltagare. Fram till och med den 29 november hade 3 164 vuxna deltagare besvarat sin version av enkäten, vilket motsvarar cirka 90 procents svarsfrekvens i denna deltagargrupp. Bland vårdnadshavare som besvarar Hälsorapports enkäter för sitt barns räkning svarade 815 personer (84 procents svarsfrekvens).

Det här är den andra av två enkäter om miljöhälsa som skickats ut under hösten. Frågorna i oktoberenkäten handlar om inomhusmiljö och hälsa.

Syftet med oktoberenkäten är att utveckla Miljöhälsoenkäten, som regelbundet har skickats ut till Sveriges befolkning under de senaste 20 åren, genom att förbättra frågorna i Miljöhälsoenkäten samt genom att testa nya frågor. I texten nedan redovisas även några intressanta resultat för de olika miljörelaterade faktorer som vi frågat om i enkäten.

Hälften av Hälsorapports vuxna deltagare fick de nya frågorna och den andra hälften fick de ursprungliga frågorna. Slumpen avgjorde vilket formulär deltagarna fick. I en annan version av oktoberenkäten besvarade vårdnadshavare frågor om sitt barn, men fick samtidigt också svara på några frågor om sig själv. Vårdnadshavarna fick även frågor om hur de upplevde konstruktionen med frågor till barn och vuxna i samma enkät.

Resultaten visar att svaren på många nya formuleringar och förenklingar av frågor i Miljöhälsoenkäten går att jämföra med svar på ursprungliga frågor. I många frågor finns därmed ett gott underlag för att förändra, precisera och förenkla ursprungliga frågor i Miljöhälsoenkäten, utan att förlora möjligheten att analysera trender över tid. 

I enkäten med nya frågor har utvecklade formuleringar testats för frågor om astma samt om användning av astmaläkemedel. Ungefär lika stor andel av deltagarna anger att de har astma oavsett om frågan formuleras som att sjukdomen ska vara diagnosticerad av läkare eller ej. I frågan om läkemedelsanvändning har ett svarsalternativ tagits bort i enkäten med nya frågor. Svarsandelarna blir ändå i stort sett desamma för de som använt astmaläkemedel mellan de båda enkätversionerna, se figur 1a och 1b.

Figur 1a och 1b. Andel vuxna som sagt att de använt medicin mot astma de senaste 12 månaderna, där svarsalternativen har varit olika. Figur a visar ursprunglig formulering av frågan och figur b visar ny formulering.

Enkäten till vårdnadshavare visar att barnfamiljer i större utsträckning än andra uppger att de upplever en mycket bra luftkvalitet utanför bostaden och att de inte är besvärade av bilavgaser utomhus. Detta överensstämmer med tidigare resultat från Miljöhälsoenkäten och kan till viss del förklaras av att barnfamiljer i större utsträckning bor i småhus.

Figur 2. Andel vuxna respektive barnfamiljer som uppger mycket bra luftkvalitet utanför bostaden och som inte uppger besvär av bilavgaser utanför bostaden.

I enkäten med nya frågor hade vi ändrat svarsalternativen och placerat ”Nej” överst i ordningen, och detta verkar i vissa fall ha påverkat svaren. Till exempel rapporterar färre i enkäten med nya frågor att de störs av bilavgaser eller vedeldningsrök utomhus, se figur 3. I frågorna om motsvarande besvär inomhus har också ordningen för svarsalternativen ändrats och ”Nej” placerats överst, men det tycks inte påverka hur respondenterna svarar. Där är det ungefär samma andelar som uppger besvär. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att analysera dessa resultat för att utvärdera om förändringen beror på om deltagarna nu tolkar svarsalternativen annorlunda i de nya frågorna.

Figur 3. Andel vuxna som har besvär av bilavgaser eller vedeldningsrök utomhus.

I den kombinerade enkäten för barn och vuxna uppger 93 procent av respondenterna att det var mycket enkelt eller enkelt att svara på frågor både för sig själv och för sitt barn. Att det går att ställa frågor samtidigt för barn och vuxna är värdefull information för framtida enkätinsamlingar.

Vad händer nu?

Resultaten från båda enkäterna om miljöhälsa (del 1 och del 2) som skickats ut till Hälsorapports deltagare under hösten 2019 kommer att användas för att utveckla och hålla Miljöhälsoenkätens frågor aktuella. Frågor kan komma att läggas till, ändras eller tas bort från den ursprungliga enkäten utifrån underlaget. Resultaten kommer också utgöra underlag för om insamling kan ske vid samma tillfälle både för vuxna och barn vilket skulle innebära att data kan inhämtas oftare än idag för uppföljningen av miljöhälsa.

Meny