Resultat januari 2016

Resultat från Hälsorapports januarienkät om allmän hälsa och influensavaccination 

Tack till er alla som besvarat januarienkäten! Fram till och med den 11 februari 2016 hade 3925 deltagare besvarat januarienkäten (cirka 85 % av deltagarna) som handlade om hälsa, influensavaccination och riskgruppstillhörighet. På denna sida har vi gjort en preliminär sammanställning av de svar som inkommit. 

De flesta deltagare rapporterar ett mycket bra eller bra hälsotillstånd
Enkätens första fråga löd: Hur bedömer du ditt/ditt barns allmänna hälsotillstånd? Vi fick flera kommentarer om att frågan var otydlig – gäller det den fysiska eller psykiska hälsan? Även om vi på Folkhälsomyndigheten inkluderar båda aspekterna i definitionen av hälsa borde vi ha förtydligat detta. Vi kommer att ta hänsyn till denna otydlighet i övriga analyser av svaren. 

De flesta svarade att deras hälsotillstånd var mycket bra (47 %) eller bra (39 %) (se Figur 1). 


Figur 1. Det allmänna hälsotillståndet bland deltagarna.

Riskgruppstillhörighet
Av de svarande uppgav cirka elva procent att de tillhörde en medicinsk riskgrupp (hade någon av de sjukdomar/tillstånd som listades) eller var gravida under hösten/vintern 2015-2016 (se Tabell 1). Figur 2 visar vilka riskgrupper som är vanligast bland deltagarna. 

Tabell 1. Riskgruppstillhörighet bland Hälsorapports deltagare, 2016. 

 

Andel bland barn 0-15 år

Andel bland alla 16+ år

Medicinsk riskgrupp

0,6 %

13,6 %*

Riskgrupp 65år och äldre

-

25,5 %

Ingen riskgrupp

99,4 %

69,0 %

*En del ingår också i gruppen 65 år eller äldre (cirka 5 procentenheter).


Figur 2. Riskgrupper bland Hälsorapports deltagare.

Av de deltagare som utifrån uppgiven ålder eller sjukdom/tillstånd tillhör en riskgrupp, uppgav 64 procent själva att de visste att de tillhörde en riskgrupp. Det var flera som fick denna fråga (Kände du till att du/ditt barn tillhörde en riskgrupp för svår influensasjukdom?) trots att de inte uppgivit att de hade något av de tillstånd eller sjukdomar som vi frågade om. Anledningen till detta var att de enligt den ålder de angivit klassificerats som tillhörande en riskgrupp – vi beklagar att detta var otydligt. Det var flera av dessa deltagare som kommenterade att de inte känner att de tillhör en riskgrupp eller inte ser ålder i sig som en risk. 

Frågor om sjukdomarna/tillstånden i listan
Vi fick flera frågor och kommentarer om formuleringen på dessa frågor. Det var första gången vi ställde de flesta av dessa frågor så vi uppskattar alla kommentarer vi fått. Bland annat var frågan om graviditet för vag (var går gränsen för att nyligen ha varit gravid?) och en del termer var svåra att förstå. Till exempel var instabil diabetes svårtolkat (kort och gott innefattar detta personer vars diabetes är svårinställd och där blodsockret är svårt att stabilisera). Flera personer med hjärtflimmer av olika slag kommenterade detta tillstånd i kommentarsfältet men klickade inte i kroniskt hjärtsjukdom i listan, vilket vi också tycker var korrekt. Det är som sagt mycket lärorikt att få dessa kommentarer för att bättre förstå hur man tolkar eller misstolkar listan på sjukdomar/tillstånd och vi kommer att ta hänsyn till denna information när vi analyserar svaren. Övriga enkäter som skickas ut kommer att kvalitetssäkras innan de skickas ut genom ytterligare intern granskning.

Vi vill också förklara att inte alla astmasjuka har en ökad risk för svår influensasjukdom, utan att det är personer med svår astma som avses. Men, i Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka grupper som ska vaccineras mot influensa, anges astma generellt (inte bara svår astma) och det är därför vi valde att fråga om astma generellt. Det är antagligen så att flera deltagare som svarat att de har astma inte skulle rekommenderas vaccination av sin behandlande läkare/sjuksköterska.

Vaccinationstäckning
Av alla svarande var det cirka 18 procent av deltagarna som hade vaccinerat sig denna säsong. De flesta av dessa tillhörde en riskgrupp för svår influensasjukdom enligt de svar de angett i vår enkät eller åldern (86 %). I kommentarer syntes också att en del av de övriga som vaccinerat sig gjort det för att skydda någon närstående med sämre immunsystem eller för att de erbjudits vaccination på sin arbetsplats. Av de deltagare som tillhör någon riskgrupp hade cirka hälften vaccinerat sig denna säsong. 

Vad händer nu?
Enkätsvaren kommer framöver att jämföras med övriga data Folkhälsomyndigheten samlar in om vaccinationstäckning och skattningar om riskgruppernas storlek och bidrar därmed med viktig kunskap. 

Meny