Fakta om datainsamlingen 

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. 

Deltagarna i Hälsorapport besvarar olika enkäter 

Du som deltar i Hälsorapport bidrar med viktigt kunskap om hälsoläget i Sverige genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor några gånger om året. Du kan besvara enkäterna med din smarta mobil, läsplatta eller dator. Dina svar är alltid anonyma. 

Under den tid som pandemin pågår skickas även kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk i akut luftvägsinfektion under veckan som gått. Ett syfte med dessa veckovisa enkäter är att kunna beräkna hur många som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion (som covid-19 och influensaliknande sjukdom) eller magsjuka. Dessa veckovisa enkäter används från april 2020 med anledning av spridningen av covid-19. Enkäterna skickas ut varje vecka så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och presenteras i veckorapporten för covid-19. Ytterligare analyser pågår. 

Under 2020 har deltagarna även blivit inbjudna till undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen så länge pandemin pågår. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige kan Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp.

Vilka ingår i Hälsorapport webbpanel

Vi samarbetar med Statistikmyndigheten SCB som har gjort ett statistiskt urval från befolkningsregistret, som ska representera Sveriges befolkning. Deltagare har rekryterats vid fyra olika tillfällen, senast i mars 2021. Det är endast deltagare från 2021 som nu deltar i Hälsorapport. Cirka 11 500 personer har registrerat sig för att delta i Hälsorapport. 

Så tar Hälsorapport hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultat från enkäterna presenteras endast på gruppnivå och kan inte härledas tillbaka till dig. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under Resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Avidentifierade data lämnas ibland ut för forskningsändamål. All sådan forskning genomgår etisk prövning.

Vilka personuppgifter registreras?

När du går med i Hälsorapport uppger du din mejladress som vi på Hälsorapport använder för att skicka ut inbjudningar till våra webbenkäter. Därutöver behöver du uppge ditt födelseår. Därtill kommer vi att komplettera med bakgrundsuppgifter om dig som finns hos SCB. Bakgrundsuppgifterna vi kompletterar med är kön, ålder, län, hushållsinkomst, hushållsstorlek, utbildningsnivå och om man är född i Sverige. 

Dessa uppgifter kommer vi endast att använda när vi sammanställer data, grupperar deltagare eller för att göra ett urval av deltagare till vissa enkäter. Genom de enkäter som du besvarar samlar vi information om hälsotillstånd, samt syn på hälsa och beteenden. Det är endast SCB, som skickat ut brevet med inbjudan till dig, som har tillgång till ditt namn och din postadress.

De lämnade uppgifterna skyddas

Vi på Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För att få samla in och på andra sätt behandla personuppgifter måste en myndighet ha en laglig grund. För Folkhälsomyndigheten är den lagliga grunden att samla in data för att kunna utföra uppgifter av allmänt intresse, i enlighet med GDPR och med de uppdrag som vi har fått av regeringen. Ändamålet med behandlingen är för vissa enkäter statistikändamål och för andra enkäter är ändamålet folkhälsoskäl. Detta innebär att känsliga uppgifter, såsom hälsa, får samlas in. 

De uppgifter du lämnar skyddas av 24 kap. 8 § (statistiksekretess) i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Alla på Folkhälsomyndigheten och SCB som arbetar med Hälsorapport omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Information om personuppgifter

Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras på Folkhälsomyndigheten. SCB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras på SCB. 

För att kunna uppdatera bakgrundsuppgifter om dig och kontrollera representativiteten av panelen sparar SCB kopplingen till dina personuppgifter upp till sex månader efter det att du inte längre ingår i Hälsorapport. 

Dina uppgifter kommer att gallras (raderas) enligt gällande regelverk. Exempelvis gallras dina uppgifter fem år efter publicering av resultat när det gäller en undersökning inom Folkhälsomyndigheten (veckovisa enkäter) eller tio år efter publicering av resultat när det gäller vetenskapliga studier (forskning). 

Mer information om dina rättigheter finns att läsa på:

Folkhälsomyndighetens webbplats och SCB:s webbplats. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter