Fakta om datainsamlingen till deltagare som gått med 2018 och tidigare

Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som din mejladress som vi använder för att skicka ut inbjudningar till att besvara enkäter. Därutöver behöver du ange ditt födelseår, kön och län. Dessa uppgifter kommer vi bara att använda när vi sammanställer data och grupperar deltagare eller för att välja ut vilka deltagare som ska få kontrollenkäter vid ett sjukdomsutbrott. Vidare samlar vi information om hälsotillstånd, samt syn på hälsa och beteende.

Syftet med denna behandling av personuppgifter är för att kunna få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. 

Specifikt hjälper enkätsvaren oss med detta

  • Uppskatta hur många som blivit sjuka och hur allvarligt sjuka personer blivit i influensaliknande sjukdom eller magsjuka. Detta används för att vid behov kunna ge faktabaserade råd till myndighetens målgrupper (till exempel vid en influensapandemi).
  • Snabbt kunna skicka ut kontrollenkäter vid ett större sjukdomsutbrott i Sverige. Kontrollenkäter är frågor till friska personer t.ex. om beteenden eller vad man har ätit, vars svar jämförs med svaren från de som insjuknat i utbrottet. Detta används i studier för att hitta möjliga källor till sjukdomsutbrott.
  • Få kunskap om hälsotillstånd (smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot) samt kunskap om beteenden och åsikter som kan påverka hälsan i befolkningen. Kunskapen kan sedan användas för rekommendationer, underlag till kommunikation och vägledning i Folkhälsomyndighetens arbete.

Endast Statistikmyndigheten SCB, som skickat ut brevet med inbjudan till dig, har tillgång till ditt namn och din postadress. Vi tillämpar alltid integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppgift av allmänt intresse ska kunna genomföras.

Dina uppgifter kommer att sparas fem år med några undrantag

Dina uppgifter gallras (raderas) fem år efter resultatet har publicerats när det gäller en studie inom Folkhälsomyndigheten (veckovisa enkäter) och tio år efter publicering av resultat när det gäller vetenskapliga studier (forskning). SCB tar bort kopplingen till dina personuppgifter tre månader efter utskicket av inbjudan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med Influenzanet

  • Kodade (pseudonymiserade) data från veckovisa enkäter om eventuella sjukdomssymptom, kan komma att skickas till en gemensam europeisk databas inom ramen för Influenzanetsamarbetet (för mer info se nedan).
  • Innan data skickas tar vi bort mejladress (pseudonymisering) så att det inte går att identifiera någon deltagare. Data kan lämnas ut för forskningsändamål. All forskning genomgår etisk prövning.
  • Analysresultatet redovisas bara på gruppnivå och det går aldrig att urskilja svar från enskilda personer.
  • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Folkhälsomyndigheten, info@fohm.se, 010-205 20 00. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@fohm.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@fohm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.